Программа обучения

Программа опубликована в сокращении, с полным вариантом вы можете ознакомиться, обратившись к тренеру клуба. Все права защищены. При копировании материала ссылка на сайт обязательна. Публикация в печатных СМИ возможна только с письменного согласия автора.

Розділ І. Пояснювальна записка

…Програма складена з урахуванням власного фахового досвіду; соціальних потреб, побажань дітей та їх батьків; специфіки та потреб позашкільного закладу. Дана програма передбачає комплексне поєднання різних форм та методів навчального процесу:

Заняття за цією програмою відповідають принципу інтегрованості загальної та позашкільної освіти, що передбачає поглиблення між предметних зв’язків. Заняття бальними танцями використовують та доповнюють базові знання з таких шкільних предметів як англійська мова(вивчення спеціальних термінів та назв, спілкування з іноземними викладачами), фізика(розділ механіка), біологія(анатомія, фізіологія), музика, історія, геометрія, тощо.

Прийом у колектив у групу початкового рівня відбувається не на конкурсній основі. Дитині достатньо мати бажання танцювати та музично-рухові здібності. Ознайомлення з дітьми проводиться шляхом бесіди(виявлення мотивів вибору та характеру інтересу до занять), музично-рухового тестування(виявлення наявності почуття ритму, координації рухів, рухової пам’яті). Діти. Які при ознайомчому тестуванні виявили яскраву музично-рухову обдарованість, або попередню хореографічну підготовку, мають можливість пройти початковий рівень за прискореним(скороченим) навчанням, або бути відразу зарахованими в групи основного рівня навчання.

Навчальні групи формуються за рівнями підготовки з урахуванням року навчання, рівнем підготовленості та віком. За віком групи розподіляються:

* до 6 років
* 6-8 років
* 9-12 років
* Старші 13 років

За рівнем підготовки:

Початковий освітній рівень – 1-2 рік навчання

Основний освітній рівень – 2-4 рік навчання

Вищий освітній рівень – 2-6 рік навчання

Тривалість та обсяги занять наступні: година занять у групах дітей до 6 років становить 35 хвилин; у групах старше 7 років – 45 хвилин.

На основному та вищому рівнях програмою передбачається як групова так і індивідуальна робота, які є однією із форм позашкільної освіти і проводяться з метою розвитку і підтримки талановитих вихованців. Згідно Положення про порядок індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004р. № 651: індивідуальні заняття у гуртку організуються у формі : індивідуальної трюкової, хореографічної, конкурсної підготовки; Чисельний склад вихованців, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить від 1 до 5 чоловік. «До iндивідуальної та групової роботи залучаються вихованці (учні й слухачі), які потребують професійної допомоги для поглиблення знань відповідно до їх творчих здібностей і обдарованості та вдосконалення набутих навичок, умінь, підготовки сольних номерів, партій, підвищення спортивної майстерності.» [12 ]

Розділ ІІ. Новизна програми

…Конкурсний бальний танець в даній програмі навчання використовується як – як засіб та система контролю навичок.

Саме конкурсний танець, його чітка систематизованість дозволяє учням досить рано(вже на початку 2-го півріччя 1-го року навчання для здібних дітей, та в кінці його — всіх інших) показати себе глядачам та отримати професійну оцінку своїх навичок.

Загально прийнятим розподіленням за рівнем складності фігур, з чітко визначеною доцільністю їх вивчення на різних рівнях навчання – є класифікація в бальних танцях(аналог спортивних розрядів у більшості видів спорту). Ця система апробована десятиріччями , вона удосконалюється кожного року завдяки досвіду фахівців, має чіткі рамки та контроль за її дотриманням . Ця система одночасно є своєрідною навчальною програмою, творчим показом і системою контролю засвоєння навичок танцюристів. Учні за участь у конкурсах бальних танців набирають необхідні бали для переходу на вищий рівень складності в залежності від зайнятого місця…

Для проходження кожного рівня, в середньому, необхідно 2 роки, але здібні учні можуть засвоювати необхідні навички швидше, а деякі, в силу різних особистих проблем, повільніше… …Приблизно можна порівняти складність та роки навчання:

1-й та 2-й рік навчання — відповідає класифікаційному рівню «Початківці»

2-й та 3-й — класифікаційному рівню «Е»- клас

3-й та 4-й — класифікаційному рівню «Д»- клас

5-й та 6-й — класифікаційному рівню «С»- клас…

Розділ ІІІ. Мета та завдання програми

…Кожний рівень навчання на шляху до головної мети ставить перед собою свої та конкретизує вище наведені загальні принципи та завдання.

Наприклад, на заняттях початкового рівня, насамперед, ставляться завдання – виховання у дітей інтересу до бальної хореографії та фізичних вправ, виховати вміння працювати в колективі, подолати недоліки опорно-рухового апарату, розвити координацію рухів, почуття ритму та музичний слух. А на вищому рівні навчання за даною програмою ставиться завдання дати достатні знання, практичні навички і вміння, до професійну підготовку яка , є необхідною та достатньою для складання творчих іспитів по спеціальності у вищі навчальні заклади за фахом бальна хореографія…

Розділ VІ. Прогнозовий результат і методи його діагностики

…Для кожного рівня програма передбачає свої прогнозовані результати і методи діагностики. Початковий рівень, має завдання – виховати в дітях інтерес до бальної хореографії і фізичних вправ, виховати вміння працювати в колективі, подолати недоліки опорно-рухового апарату, розвити координацію рухів, почуття ритму та музичний слух.і В кінці навчального року діти, які закінчили навчання на початковому рівні повинні знати і використовувати такі основні поняття і навички:

 • Розрізняти на слух музичний супровід до програми європейських
  та латиноамериканських танців;
 • Знати ритм і виконувати спеціальні вправи та 2-3 базові фігури
  самостійно, під рахунок викладача, соло та в парі, орієнтуючись
  у просторі та часі) танців повільний вальс и ча-ча-ча;
 • Під рахунок викладача самостійно виконувати загальні і спеціальні вправи розігріву;
 • Виконувати уклін;
 • Знати основні поняття: лінія танцю, шикування в лінії, 3 та 6 позиції ніг, підготовчу позицію рук,
  основний принцип роботи рук у латиноамериканських танцях,назви вивчених танців;
  зниження та підйоми у повільному вальсі.
 • Координувати перенос ваги з ноги на ногу у виконуваних танцях;
 • Виконувати перший крок повільного вальсу з каблуку, другий та третій на пів-пальці;
 • Виконувати кроки танцю ча-ча-ча з носка. …Методом контролю на початковому рівні навчання – є творчий показ
  у вигляді відкритих уроків у кінці кожного півріччя…
  …Поряд з навчанням безпосередньо бальній хореографії відбувається
  процес формування правильної постави через корекцію порушень її засобами спеціальних і загально хореографічних вправ. Покращуються показники сили м’язів, гнучкості, витривалості, тощо…

Розділ VІІІ. Використані джерела

1.Ванслов В. Содержание и форма в искусстве _ М. : Искусство, 1956. _ 370 с
2.Гройсман, А.Л. Методологические принципы хореографического образования // Психолого-педагогические аспекты обучения студентов театральных вузов : сб. фрагментов дисс. исследований. _ М. : «Имприт», 1996. – Вып. 3_ C. 4–8.
3.Владімірова О.В. Хореографічні вправи, як невід’ємний реабілітаційний захід в сучасних профілактично-оздоровчих центрах _ З.: Запорізьський Національний Університет, 2009 _ 34 с. 4.Попов Р.С. Формирование национально-культурной идентичности как целевая установка учебно-воспитательной работы в коллективе бального танца» //Педагогика и психология, теория и методика обучения_ Россия, _363 с.
5.Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996р.;
6.Закон України “Про освіту” від 23.031996р. №100/96 – ВР;
7.Закон України “Про позашкільну освіту” від 22.06.2000р. №1841 – ІІІ;
8.Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002; 9.Концепція позашкільної освіти та виховання, затверджена колегією Міністерства освіти України 25.12.1996р.;
10.Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002 – 2008рр., затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002р. №378;
11.Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2003р. №238;
12.Положення про порядок індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004р. № 651
13.Програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям. Випуск 1. 2008р. Київ. Грамота.

14.Примірні навчальні плани для гуртків, груп та інших творчих об єднань за напрямами позашкільної освіти. Наказ МОН 23.09.2003, № 645

You may also like...